УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА WWW.LEVSKIGYM.COM

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „levskigym.com”, от една страна, и Потребителите на Сайта (наричани по-долу Потребители), от друга.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате Сайта . С визуализирането на Сайта всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Сайтът е www.levskigym.com и всички негови подстраници.

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

  • Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „levskigym.com” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „levskigym.com” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „levskigym.com”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
  • При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „levskigym.com”, „levskigym.com” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
  • Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „levskigym.com”.
  • „levskigym.com” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.
  • „levskigym.com” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. „levskigym.com” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

  • levskigym.com запазва правото си да променя или подновява правилата и условията на уеб сайта по всяко време, както и когато прецени за необходимо. За актуални се приемат публикуваните в настоящия момент Общи условия на Платформата.

 

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

  • По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.